O PROJEKTU

Hranice jako kulturněhistorický fenomén. Specifikace, analýza, komparace a interpretace je projektem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI III) Ministerstva kultury, Identifikační kód projektu DH23P03OVV030, na léta 2023‒2027. Navazuje na spolupráci Historického ústavu AV ČR a Katedry geomatiky FSv ČVUT v oblasti atlasové historické kartografie, realizované při tvorbě Akademického atlasu českých dějin (2014, 2016; oceněný mimo jiné Magnesií Literou, udělenou roku 2015), v rámci projektu Český historický atlas (NAKI II Ministerstva kultury, identifikační kód DG16P02H010, na léta 2016‒2020), Historického atlasu měst ČR a dalších historickokartografických prací. Projekt se hlásí k Prioritám VaVaI (Výzkumu, vývoje a inovací) 1. Národní a kulturní identita v archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuitě či diskontinuitě a jejich reflexi na historickém území českého státu, 6. Národní a kulturní identita ve vztahu k vnějšímu evropskému kulturnímu prostředí a 22. Historický, kulturní, hospodářský a společenský vývoj historického území českého státu.

Hranice jsou pojmem, který vyjadřuje činnost společnosti od jejích počátků, spjatou s různými formami hraničení a mezníků. Jedná se o prostorový fenomén, ovlivněný řadou aspektů, především územně správních, mocenských a ideologických, etnických, náboženských, kulturních či mentálních. Nové hranice nepřetržitě vznikají, mění se, zanikají a ve vrstvách se prolínají. Jsou skutečné a myšlené, zaznamenané, mnohdy nepřesně v terénu, v dokumentech i v lidské mysli. Rozmanitost a pestrost hranic tvoří spletitý soubor faktů, problémů a otázek. Porozumění tematice hranic ve smyslu jejich identifikace, tj. jejich časových, horizontálních i vertikálních vrstev spolu s přehlednou orientací v prostoru, je pro veřejnost i mnohé odborníky, domácí i zahraniční, značně obtížné.

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit koncepci základních skupin hranic avhraničních změn v českých zemích s vazbou na středoevropský prostor od středověku do konce 20. století; zpracovat základní soubory jednotlivých typů hranic; analyzovat, komparovat a interpretovat získaná data; zpřístupnit výsledky výzkumu laické i odborné veřejnosti včetně vzdělávací sféry a podat tak pokud možno všestranný obraz typů hranic a jejich změn.

Navrhovaný projekt bude řešen v rámci pěti tematických modulů:
I. Hranice, jejich typologie, symbolika a způsoby vyjádření v dochovaných zdrojích;
II. Hranice jako odraz územní správy, mocenských ambicí a konfliktů;
III. Hranice jako odraz etnických, jazykových a kulturně antropologických specifik;
IV. Hranice jako odraz dějinných specifik a anomálií;
V. Hranice jako odraz názorové diverzity současné společnosti.

VÝSTUPY

Hranice jako odraz etnických, jazykových a kulturně antropologických specifik

Interaktivní mapa tvořená souborem hranic zobrazujících národnostní, jazykovou a antropologickou tematiku, zejména od konce 19. století. Patrný bude vliv ideových a mocenských aspektů. Bude obsahovat také hranice jazykových ostrůvků, etnografických i nářečních oblastí, antropologických specifik, a  to na podkladě hranic historické a soudobé územní správy. V přípravě, dokončení 2026.

Hranice jako odraz územní správy, mocenských ambicí a konfliktů

Interaktivní mapa tvořená souborem hranic k tématu vymezování hranic různých mocenských celků, měnících se v čase a prostoru od středověku do konce 20. století včetně přehledného, komparativního zachycení geopolitických hraničních změn (palimpsest hranic ‒ jejich vrstvení a přepis), a to na podkladě hranic historické a soudobé územní správy. V přípravě, dokončení 2027.

Databáze

Historické hranice ve středoevropském prostoru. Specializovaná veřejná databáze obsahující prostorová a popisná data historických hranic ve středoevropském prostoru.

Výstava

Výstava společně s kritickým katalogem seznámí návštěvníky s problematikou historických hranic a jejich typů, zachycených na vybraných, specifických příkladech, a to formou dvou a trojrozměrných exponátů. Termín 2027.

W

Workshop

Seminář pro odbornou veřejnost, zaměřující se na problematiku historických hranic ve středoevropském prostoru. Termín 2026.Frýdek-Místek. Město na hranici

Publikační výsledek představí město Frýdek-Místek jako příklad sídla na zemské hranici Moravy a Slezska. Na mapových rekonstrukcích, starých mapách, vyobrazeních a v textu bude podán obraz vývoje města v souvislosti s průběhem uvedené zemské hranice. Vydání 2026.Hranice jako kulturněhistorický fenomén

Publikace se zaměří na teoreticko-metodologické uchopení a výklad fenoménu hranic a hraničení v jeho tematické šíři a dějinné kontinuitě s vazbou na čas a prostor. Představí typologii hranic, podá jejich charakteristiku a uvede vybrané modelové příklady a ukázky jedinečných dochovaných zdrojů, především kartografických. Vydání 2027.

Další publikační výstupy

Články, odborné texty atd., od 2025.

Autorský tým

Za projektem stojí přední čeští odborníci na historické vědy a kartografii